sınıf Yazıları - Sayfa 5 - Fen ve Teknoloji Sitesi
EtiketŞu anda sınıf konusu ile ilgili sayfalara bakmaktasınız.
Bu konuyla ilgili toplam 40 içerik bulunuyor.
Canlılar gruplara ayrılırken genel olarak 4 sınıfta ele alınırlar. Bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve bir hücreli canlılar.
Bütün bu canlı gruplarının ortak özellikleri olduğu gibi farklı özellikleri de vardır. Bütün canlıların ortak özellikleri içerisinde hücrelerden oluşmaları, beslenmeleri, üremeleri, boşaltım yapmaları, hareket etmeleri gibi ifadeler yer almaktadır.
Bir bitki türü olan ağaçlarda diğer tüm canlılar gibi hücrelerden meydana gelmiştir. Ağaçların odunsu kısmı sert maddeleri barındırmakta ve hücrelerin yanı sıra canlı olmayan inorganik maddeleri de taşımaktadır. Ağaçların yaprakları ve diğer kısımları da hücrelerden meydana gelmiştir.

LÜTFİ ŞAHİN
www.fenveteknolojisitesi.com

12/01/2013 2:32
Maddenin iç yapısı ile ilgilenen bilim dalına kısaca kimya adı verilmektedir.Kimya bilimi,maddenin sınıflandırılması ve bu sınıflandırma esnasında kullanılacak teknik ve yöntemlerin belirlenmesinde izlenecek yolları belirler.
Sınıflandırma kelimesi belki bazılarınız da ters etki oluşturabilir;ama birçok bilim dalında olduğu gibi kimya bilimi de bir sınıflandırma sistemleri bütünüdür.Maddenin sınıflandırmasından tutunda,meydana gelen reaksiyonların sınıflandırılmasına kadar hepsi bu sınıflandırmanın içerisinde yer almaktadır.
Kimya bilimi maddenin iç yapısı ile uğraşmakta ve maddenin atomlardan oluştuğunu ifade etmektedir.Madde atomlardan oluşmakta ve tanecikli bir yapıya sahip olmasıda ilave edilmektedir.
Basit bir sınıflandırma yapacak olursak,kimya bilimi maddenin üç hali olduğunu söylemektedir.Bunlar ise katılar,sıvılar ve gazlar olup,madde burada üç sınıf içerisinde ele alınmıştır.Bir başka sınıflandırma ise maddelerin çözeltilerinin ph değerlerine göre yapılan sınıflandırmadır.Buna göre ise maddeler asidik,bazik yada nötür karakterlerde olabilmektedir.
Bunlardan birincisi olarak asidik karakterdeki maddeleri ele alalım...PH değeri 7'nin altında olan ve tatları ekşi olan bu maddeler,mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirmektedir.Kuvvetli asit dediğimiz yani ph değeri düşük olan asitler suda tamamen iyonlarına ayrışırken,zayıf dediğimiz yani ph değeri 7'ye yakın olan asitler ise kısmen iyonlaşmaktadır.Bütün asitler elektrik akımını iletmektedir.Kuvvetli asitlerin tahriş edici olması da ayrıca ele alınabilir.Asitlerin aktif metallerle tepkimeye girmesi sonucu hidrojen gazı açığa çıkmaktadır.Bazı ametallerin oksijenle oluşturdukları bileşiklerin sulu çözeltisi asit özelliği göstermektedir.Asitler fenolftalein maddesi ile renksiz bir hal almaktadır.
İkinci olarak ise bazları ele alabiliriz.PH değeri 7 ile 14 arasında olan bazların sulu çözeltilerinin tatları acı olup,kırmızı turnusol kağıdını maviye döndürürler.Kuvvetli bazlar suda tamamen iyonlarına ayrılırken zayıf bazlar kısmen ayrılmaktadır.Asitlerde olduğu gibi sulu çözeltileri elektrik akımını iletmektedir.Anfoter metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar.
Üçüncü olarak ise nötür maddeleri ele alabiliriz...Bu maddelerin ph değerleri 7'dir.Bunlara en güzel örneği ise su olarak verebiliriz.
Birde asitler ve bazlar birleştikleri zaman nötürleşme tepkimesi meydana gelir ve tuz ile su meydana gelir.Elektrik iletkenliği dışındaki diğer özellikleri ortadan kalkmış olur...

LÜTFİ ŞAHİN
www.fenveteknolojisitesi.com

BAKTERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
Hücreler sınıflandırılırken prokaryot ve ökaryot hücre tiplerinden bahsedilir. Bütün bakteri türleri prokaryot hücre yapısına sahiptirler. Çekirdek meteryali var, ancak çekirdek zarı yok.
Bakterilerin bazıları hayvanlarda ve bitkilerde hastalığa neden olurlar, bazıları ortak yaşamın üyesi durumundadırlar ve birçoğu da madde döngüsünde parçalayıcı konumdadırlar.
Bakterilerin hücre duvarı vardır. Bazı bakterilerde kapsül denilen yapı da vardır. Kapsül bakterinin daha dayanıklı olmasını sağlar.
Bazı bakteriler endospor denilen yapı meydana getirebilir. Bu endospor yapı sayesinde zor koşullara dayanabilirler.
Bakterilerin sınıflandırılmasında bazı yöntemler kullanılmaktadır. Bakterileri şu kriterlere göre sınıflandırabiliriz:
1-Şekillerine Göre
2-Gram Özelliğine Göre
3-Beslenme Tipine Göre
4-Solunumlarına Göre
Şekillerine göre yapılan sınıflandırma şu şekilde yapılabilinir;
A-Yuvarlak Şekilli Bakteriler (Koklar); Şekilleri misket gibidir. Bunları da kendi içerisinde alt gruplara ayırmamız mümkündür.
B-Basil Şeklindeki Bakteriler; Çubuğu andırır şekilleri vardır.
C-Spiral Şekilli Bakteriler; Yılanı andırırlar.
D-Virgüle Benzeyen Bakteriler
Gram özelliklerine göre sınıflandırmada ise gram boyasıyla boyanıp boyanmadıklarına bakılır. Buna göre 2 tipe ayrılır. Bunlar;
A-Gram Pozitif Bakteriler; Gram boyasıyla boyanırlar.
B-Gram Negatif Bakteriler; Gram boyasıyla boyanmazlar.
Beslenme şekline göre bakterileri ise 2’ye ayırmamız mümkündür. Bunlar;
A-Ototrof Olanlar; Kendi besinlerini üretirler.
B-Heterotrof Olanlar; Dışarıdan besin almak zorundadırlar.
Solunumlarına göre 3 gruba ayırabiliriz. Bunlar;
A-Aerop Olanlar; Oksijene ihtiyaç duyarlar.
B-Anaerop Olanlar; Oksijen istemeyenler.
C-Fakültatif Olanlar; Hem oksijen varlığında hem de yokluğunda yaşayabilirler.
LÜTFİ ŞAHİN

Canlılığın ortak özelliklerinden birisi de tüm canlıların beslenmesidir. Bitkiler, hayvanlar, mantarlar, tek hücreli canlılar gibi bütün canlılar beslenirler. Bazı canlılar kendi besinlerini kendileri üretirken bazı canlıların dışarıdan besin almaları gerekmektedir. Beslenme türüne göre canlıları aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:
1-Ototrof Beslenme (Üreticiler): Bu canlılar kendi besinlerini kendileri üretebilirler. Bu şekilde beslenen canlılar ikiye ayrılır. Bunlar:
a-Fotoototroflar (Güneş ışığını kullanırlar): Güneş ışığını kullanarak fotosentez sayesinde kendi besinlerini kendileri üretirler. Bütün yeşil renkli bitkiler ve bazı ilkel canlılar bu yolla kendi besinlerini üretebilirler.
b-Kemoototroflar (Kimyasal maddeleri kullanırlar): Kimyasal maddelerle kemosentez yaparak kendi besinlerini üretirler. Nitrat ve sülfür bakterilerini örnek olarak verebiliriz.
2-Heterotroflar (Tüketiciler): Yaşayabilmek için dışarıdan besin almak zorundadırlar. 3 gruba ayrılırlar. Bunlar:
a-Herbivorlar (Otcullar): Ot yiyerek beslenirler. Tüm geviş getirenleri örnek olarak verebiliriz.
b-Karnivorlar (Etciller): Et ile beslenirler. Aslan, kaplan gibi köpek dişleri gelişmiş etçilleri örnek verebiliriz.
c-Omnivorlar (Hem et hem ot ile beslenenler): Hem et hem de ot yiyebilirler. En güzel örnek insandır.
LÜTFİ ŞAHİN

BİTKİ VE HAYVAN HÜCRELERİ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?
Genel ifadeler içerisinde ele alındığında hücre tipini iki ana sınıfa ayırmamız mümkündür. Bunlar;
1-Prokaryot Hücre; Çekirdek zarı bulunmayan hücrelerdir.
2-Ökaryot Hücre; Gerçek bir çekirdek zarına sahip hücrelerdir. Teferruatlı bir şekilde düşünecek olursak ökaryot hücreleri onlarca alt sınıfta düşünebiliriz. Ancak hepsini genellediğimiz zaman iki alt grup çıkar. Bunlar;
A-Bitki Hücresi
B-Hayvan Hücresi
Bir bitki hücresinin hücre duvarı vardır. Bu nedenden dolayı belli bir şekle sahiptir. Hayvan hücrelerinde ise hücre duvarı yoktur; bu nedenden dolayı belli bir şekli yoktur.
Hem bitki hücrelerinde hem de hayvan hücrelerinde koful adı verilen organel bulunur, ancak kofullar bitki hücrelerinde az sayıda ve büyük, hayvan hücrelerinde ise çok sayıda ve küçüktür.
Bitki hücrelerinde lizozom bulunmaz, hayvan hücrelerinde ise lizozom vardır.
Bitki hücrelerinde plastidler varken hayvan hücrelerinde plastid bulunmaz. Bitki hücreleri yapılarında bir plastid tipi olan kloroplast bulundurdukları için fotosentez yapabilirler, hayvan hücreleri ise yapamaz.
Bitki hücrelerinde sentrozom bulunmaz, hayvan hücrelerinde ise sentrozom organeli vardır. Bitki hücreleri bölünme sırasında sentrozomun yerine protein çubukları kullanırlar.
Bitki hücrelerinde bölünme sırasında sitoplazma bölünmesi ara lamel ile hayvan hücrelerinde boğumlanma ile gerçekleşir.
LÜTFİ ŞAHİN

Sayfaya Git: [5/8] Önceki 3 4 5 6 7 Sonraki